Vakıf Senedi

Vakıf Gayesi

Van il ve ilçelerine  ait  özgün  kültürün  korunması,  derlenip yaşatılması, Türkiye’nin  her yerinde yaşayan Vanlılar arasında iletişimin, birlikte paylaşımın ve  dayanışmanı mümkün  olan  en  üst  düzeyde sağlanması,   ekonomik   olanaklar   çerçevesinde   ihtiyaç  sahibi   Vanlı   ve   çocuklarına   yardım   yapılması, eğitimlerine katkı verilmesi Van ve İlçeleri ile köylerinin, Van Gölünün çevre ve doğal yapısının korunması ve destek olunması vakfın gayesini oluşturmaktadır.

Vakıf'ın Faaliyetleri

Vakıf, gayesi  doğrultusunda  kültür toplantıları, geniş katılımlı geceler düzenleyebilir,  Ankara  da bulunan Vanlıların buluşması için lokal açabilir, açılacak lokali, Vanlı veya çocuk ve yakınlarının  taziye, nişan ve benzeri  etkinliklerine  kullandırabilir.

Sayılan işlevlerle donatılmış   ‘Van  EVİ’ oluşturabilir, gezi,  piknik, Ankara da ‘Van günleri ‘   gibi sosyal çalışmalara girebilir.

Eğitim amacı doğrultusunda burslar verebilir, ayni ve nakdi yardımlar ile  gıda yardımı yapabilir.

Van  ve ilçeleri ile köylerinin  çevresel, doğal ve kültürel değerlerin  korunması  ile ilgili olarak projeler yapar, yaptırır projeleri uygulanır, uygulatır, destekler

Vakıf'ın Gayesi Çerçevesinde Yapabileceği İşler

Vakıf  gayesine  ulaşmak için taşınır ve taşınmaz  mallara  bağış, vasiyet,  satın  alma  ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini  almaya ve harcamaya,  vakıf  malvarlığına  giren  bir ya da  birden çok  taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim  ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın  amacı doğrultusunda bunları  değerlendirip  satmaya,  vakfın  amaçlarına  benzer  çalışmalarda  bulunan  yurtiçi  ve  yurt  dışındaki vakıflar, gerçek  ve  tüzel  kişiler  ile  işbirliği  yapmaya,  kamu  kurum  ve  kuruluşları  dışındakilerden  yardım almaya, bu  yardımı  sağlamak için  anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların  irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek  gibi  mülkiyetten  gayri  ayni hakların ı  kabule, bu  hakları  kullanmaya,  olan  ya da  olacak  gelirleri  ile kuracağı  sözleşmeler için  taşınır ve taşınmaz malların  rehin  ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri  almaya, geçerli banka  kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya  kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek  projelerden  ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı  ile  olağan  işletme  ilkelerine  göre  çalışacak  iktisadi  işletmeler,  şirketler  kurmaya,  kurulu  olanlara iştirake, bunları  doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye  vakfın  amaç ve hizmet konularından  birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal  edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya  Türk Medeni  Kanunun  48. Maddesinde  belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.